Arhiw

Guterriş COVID-19 pandemiýasy döwründäki ulag ulgamyndaky kynçylyklary belledi

16:2615.08.2022
0
1202
Guterriş COVID-19 pandemiýasy döwründäki ulag ulgamyndaky kynçylyklary belledi
Türkmenistanda geçirilýän deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ministrleriniň halkara maslahatyna gatnaşyjylara Birleşen Milletler Guramasynyň Baş sekretary Antoniu Guterriş ýüzlendi.
Ýüzlenmäni BMG-niň Baş Sekretarynyň orunbasary hanym Fatima Rabab okady.
BMG-niň Baş sekretarynyň iberen ýüzlenmesinde Türkmenistanyň Hökümetine we maslahata gatnaşyjylara, deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag ulgamyny ösdürmek babatda möhüm meseleleri üçin bir ýere jemlenendiklerine öz hoşallygyny bildirýär.
BMG-niň Baş sekretary öz hatynda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulag aragatnaşygyny gowulandyrmakda käbir päsgelçilikleriň bardygyny, esasan hem, howanyň durnuksyzlygy we serhetden geçilýän köp nokatlaryň bolmagy, serhetde gabat gelýän edara we gümrük-serhet tertiplerini belleýär. Şol sanda goşmaça kynçylyklary döredýän COVID-19 pandemiýasy bilen bagly ýükleriň serhetüsti daşalmasynyň bökdelmegi, ulag çykdajylarynyň artmagy hem-de harytlary serehtüsti ugratmakda ýüze çykýan päsgelçilikler barada aýdylýar.
Guterreşiň iberen ýüzlenmesinde ulag ulgamynyň ozalky ösüş ýoluna düşmegi, şeýle hem deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler BMG-niň howandarlygyna doly bil baglap bilmekleri üçin bile hereket etmegiň möhümdigi nygtalýar. Şeýle-de, geografiki meseleleriniň çözülmegi üçin innowasiýalary we tehnologiýalary doly derejede bilelikde ulanmagyň ähmiýeti, şeýle hem deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletler üçin aragatnaşygyň durnukly ösüşi babatda tagallalary birikdirmegiň möhümdigi bellenilýär.
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň