Soňky habarlar

Arhiw

Türkmen gazyny Azerbaýjana geçirjek turbageçirijiniň gurluşygy tamamlanýar

18:0208.08.2022
0
1191
Türkmen gazyny Azerbaýjana geçirjek turbageçirijiniň gurluşygy tamamlanýar

Eýranyň Milli gaz kompaniýasynyň (NIGC) ýolbaşçylary Hazar deňziniň boýunda gurulýan esasy gaz geçiriji taslamanyň tamamlaýjy tapgyrdadygyny mälim etdiler. Bu taslama Eýranyň Türkmenistan bilen alyş-çalyş Şertnamasy boýunça Azerbaýjana gaz ibermek meýilnamasynyň çäginde amala aşyrylýar.

Eýranyň Milli gaz kompaniýasynyň bölüminiň başlygy Mohammad Reza Joulaýi ýekşenbe güni Raşt-Çelawand turbageçirijisiniň ýakyn günlerde gaz geçirmäge taýýar ediljekdigini aýtdy diýip, PressTV agentligi habar berdi. Şeýle-de ol 150 kilometrlik gaz geçirijiniň Eýranyň Azerbaýjan bilen gaz üpjünçiliginde uly ähmiýete eýe boljakdygyny nygtady.

Raşt-Çelawand gaz geçirijiniň gurluşygyna 2019-njy ýylda girişildi. Bu taslama Eýranyň demirgazygyndaky sowuk sebitlerde gaz geçiriji ulgamy döretmek maksady bilen durmuşa geçirilýär.

Ýeri gelende bellesek, bu taslama 2021-nji ýylyň noýabr aýynda Azerbaýjan — Eýran — Türkmenistan üçtaraplaýyn gaz alyş-çalşygy Şertnamasyna gol çekileninden soňra işjeňleşdirildi. Bu Şertnama 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Aşgabatda geçirilen YHG-nyň 15-nji sammitiniň çäklerinde gol çekilip, 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan güýje girdi. Resminama laýyklykda, ýylda 2 milliard kubmetre çenli türkmen gazyny Eýranyň üsti bilen Azerbaýjana ugratmak göz öňünde tutulýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň