Türkmenistanyň Prezidenti şalynyň ýokary hasylynyň öndürilmegini üpjün etmäge gönükdirilen Karara gol çekdi

06:4610.04.2015
0
812
Türkmenistanyň Prezidenti şalynyň ýokary hasylynyň öndürilmegini üpjün etmäge gönükdirilen Karara gol çekdi

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti Ka­ra­ra gol çek­di. Res­mi­na­ma la­ýyk­lyk­da, Türk­me­nis­tanyň Oba ho­ja­lyk mi­nistr­li­gi­ne, “Türk­men­gal­laönüm­le­ri” döw­let bir­le­şi­gi­ne, Da­şo­guz we Le­bap we­la­ýat­la­ry­nyň häkim­lik­le­ri­ne Da­şo­guz we­la­ýa­ty­nyň Sa­par­my­rat Türk­men­ba­şy et­ra­by­nyň hem-de Le­bap we­la­ýa­ty­nyň Ga­raş­syz­lyk, Ser­da­ra­bat, Sa­ýat, Ga­ra­be­ke­wül we Ha­laç et­rap­la­ry­nyň daý­han bir­le­şik­le­rin­de önüm­çi­li­gi we ekin do­la­ny­şy­gy­ny ag­ro­teh­ni­ka­nyň ta­lap­la­ry­na la­ýyk­lyk­da yl­my esas­da ýo­la goý­mak bi­len, şa­ly­nyň ýo­ka­ry ha­sy­ly­nyň ön­düril­me­gi­ni üp­jün et­mek tab­şy­ryl­dy.

Karara laýyklykda, 2015-nji ýylda Da­şo­guz we Le­bap we­la­ýat­la­ryn­da şa­ly ek­mek üçin 18 müň 300 gek­tar ýer bölünip be­ril­di. Şon­ça meý­dan­dan 81,2 müň ton­na ha­syl ýyg­na­mak göz öňün­de tu­tul­ýar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň