Seulda Hökümetara türkmen-koreý toparynyň bäşinji mejlisi geçiriler

07:0803.04.2015
0
823
Seulda Hökümetara türkmen-koreý toparynyň bäşinji mejlisi geçiriler

10-njy aprelde Koreýa Respublikasynyň paýtagty Seul şäherinde — Koreýa Respublikasynyň paýtagtynda Söwda, ykdysady, ylmy we tehnologiki hyzmatdaşlyk boýunça Hökümetara türkmen-koreý toparynyň bäşinji mejlisi geçiriler.

Häzirki wagtda beýleki döwletler we dünýäniň işewür toparlary bilen hyzmatdaşlygy işjeňleşdirmek Türkmenistanyň energetika syýasatynyň wajyp ugry bolup durýar. Şol gatnaşyklary ýurdumyz hoşniýetli erk we özara bähbitlilik ýörelgelerinde guraýar.

Türkmen-koreý toparynyň öňde boljak mejlisiniň gün tertibine girizilen meseleler iş çözülmegi iki dostlukly döwletiň arasyndaky özara bähbitli gatnaşyklarymyzyň has-da pugtalanmagyna getirer.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň