Soňky habarlar

Arhiw

BSG-nyň baş direktorynyň orunbasary Çjan Sýançen iş sapary bilen Aşgabat şäherine geldi

20:1204.07.2022
0
3494
BSG-nyň baş direktorynyň orunbasary Çjan Sýançen iş sapary bilen Aşgabat şäherine geldi

Şu gün Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň binasynda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri R.Meredow Aşgabada iş sapary bilen gelen Bütindünýä Söwda Guramasynyň (BSG) Baş direktorynyň orunbasary Çjan Sýançen bilen duşuşdy.

Duşuşygyň dowamynda soňky ýyllarda Türkmenistanyň we BSG-niň arasynda gatnaşyklaryň işjeňleşdirilendigi bellenildi. Mälim bolşy ýaly, şu ýylyň fewralynda BSG-niň Baş geňeşiniň dowamynda türkmen tarapy Marrakeş ylalaşygynyň XII maddasyna laýyklykda, BSG agzalygyna girmek üçin resmi taýdan talapnamasyny berdi. Netijelere görä, BSG-niň Baş geňeşiniň agza-ýurtlarynyň biragyzdan Türkmenistanyň talapnamasy goldanyldy we oňa «goşulýan ýurt» derejesiniň berilmegi barada çözgüt kabul edildi. Daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy BSG-niň sekretariatyna hem-de Türkmenistanyň talapnamasyny goldan agza-ýurtlara tüýs ýürekden minnetdarlygyny bildirdi.

Şeýle hem häzirki zaman dünýäde ykdysadyýetiň ählumumylaşdyrylmagynyň ähmiýetiniň ösýändigi barada nygtaldy, hususan-da pandemiýadan soňky ýagdaýlarda Türkmenistanyň öňünde halkara söwda-ykdysady gatnaşyklar ulgamyna işjeň integrirlenmegi boýunça wezipe goýuldy. Bu maksatlara ýetmek üçin netijeli ýollaryň biri hökmünde BSG bilen hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlygyň giňeldilmegi bellenildi.

R.Meredow Guramanyň Baş direktorynyň orunbasaryna BSG girmek üçin ýurtda alnyp barylýan taýýarlyk işleri barada maglumat berdi. Bu işler milli kanun çykaryjy binýadyň, daşary syýasy işleriň we kadalaryň kämilleşdirimegini hem-de KHBS arkaly ilatyň we işewürler toparlaryň arasynda düşündiriş işleriň geçirilmegini öz içine alýar.

Şu ýylyň fewral aýynda Türkmenistanyň Marakeş şertnamasynyň XII maddasyna laýyklykda, BSG-e girmek üçin resmi ýüz tutandygyny ýatladýarys. Gözlegiň netijelerine esaslanyp, BSG Baş Geňeşine agza ýurtlar Türkmenistanyň arzasyny biragyzdan tassykladylar we oňa «goşulýan ýurt» statusyny bermek kararyna geldiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň