Aşgabadyň ýaşaýjylary ähli amatlyklary bolan jaýlardan öý satyn alyp bilerler

18:2131.03.2015
0
4807

Aşgabat şäheriniň çäginde täze gurulýan ýaşaýyş jaýlardan öý satyn almak meselesi bilen Aşgabat şäher we etrap häkimliklerine 2008-nji, 2009-njy we 2010-njy ýyllarda arza bilen ýüz tutan raýatlaryň dykgatyna:

Aşgabat şäher häkimliginiň Ýaşaýyş jaýlaryny hasaba alyş, paýlaýyş we resmileşdiriş müdirligi bu raýatlara Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi tarapyndan täze gurulýan has oňaýly we otaglarynyň ýerleşişi gowulandyrylan ýaşaýyş jaýyndan öýleri satlyga hödürleýär.

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň 123-nji jaýy. Telefonlarymyz: 97-01-52 we 97-01-68.      

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň