Islam Karimow Özbegistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda ýeňiş gazandy

19:5430.03.2015
0
930
Islam Karimow Özbegistanyň Prezidentiniň saýlawlarynda ýeňiş gazandy

Özbegistanyň häzirki baştutany Islam Karimow respublikada geçen ýekşenbede bolan Prezident saýlawlarynda ýeňiş gazandy. Bu barada Özbegistanyň Merkezi saýlaw topary habar berdi. Oňa saýlawlara gatnaşanlaryň 17,2 milliony ýa-da 90,39 göterimini öz seslerini berdi.

“Özbegistan Respublikasynyň Prezidentiniň saýlawlary hakyndaky” kanunyň 35-nji bölegine laýyklykda, ony saýlanan döwlet Baştutany hasaplamak bolar” diýip, ýurduň Merkezi saýlaw toparynyň başlygy Mirza-Ulugbek Abdusalamow žurnalistlere beýanatynda aýtdy.

Saýlawlara Özbegistanyň ses bermäge ygtyýarly saýlawçylarynyň 90 göterimi gatnaşdy.

77 ýaşly Islam Karimow Özbegistana 1989-njy ýyldan bäri ýolbaşçylyk edip gelýär. 2007-nji ýylda geçirilen öňki Prezident saýlawlarynda ol saýlawçylaryň 88 göterim sesini alypdy.

Özbegistanyň Prezidenti bäş ýyllyk möhlete saýlanýar. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň