Türkmenistanyň Prezidenti “Deňiz söwda floty” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek baradaky Karara gol çekdi

01:5229.03.2015
0
1174
Türkmenistanyň Prezidenti “Deňiz söwda floty” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek baradaky Karara gol çekdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow “Deňiz söwda floty” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetini döretmek baradaky Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Ykdysadyýet we ösüş ministrligi, Türkmenistanyň Deňiz we derýa ulaglary döwlet gullugy Gullugyň garamagyndaky Türkmen deňiz söwda floty müdirliginiň guramaçylyk-hukuk görnüşini üýtgedip, ony “Deňiz söwda floty” ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetine bellenen tertipde öwürmäge borçly edildi.

Karar “Türkmenistanyň durmuş-ykdysady ösüşiniň 2011—2030-njy ýyllar üçin Milli maksatnamasynda” bellenen wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, ulag ulgamynyň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen kabul edildi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň