Fareriň ýygyndysynyň kapitanyna Ýewro — 2016-nyň saýlama duşuşygyna gatnaşmaga işden rugsat bermediler

11:5924.03.2015
0
971
Fareriň ýygyndysynyň kapitanyna Ýewro — 2016-nyň saýlama duşuşygyna gatnaşmaga işden rugsat bermediler

Farer adalarynyň futbol boýunça ýygyndysynyň kapitany Frodi Benýaminsene Ýewro — 2016-nyň Rumyniýanyň toparyna garşy geçirilmeli saýlama duşuşygyna gatnaşmaga rugsat bermediler diýip, Sport.ro habar berýär.

Rumyniýanyň we Farer adalarynyň ýygyndylarynyň arasyndaky oýun 29-njy martda Ploýesti şäherinde geçirilmeli.

Goragda we ýarym goragda deň derejeli oýnap bilýän Benýäminsen myhmançylykda boljak bu duşuşygy sypdyrmaga mejbur boldy. Çünki şol gün ol öz zähmet çekýän ýeri bolan gurluşyga işe çykmaly.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň