Geljekki žurnalistler Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görýärler

16:4923.03.2015
0
998
Geljekki žurnalistler Aşgabatda geçiriljek Aziýa oýunlaryna taýýarlyk görýärler

Aşgabat şäherinde 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa oýunlaryna taýýarlyk işleri giň gerim bilen alnyp barylýar. Iri sport baýramçylygyny şöhlelendirmek paýyna düşjek ýaşlary şu günlerden hünäre ugrukdyrmak maksady bilen köpsanly döredijilik duşuşyklary, medeni-sport çäreleri geçirilýär.

Şeýle duşuşyklaryň biri Türkmenistanyň Bilim ministrligi bilen Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk instituty (TMSSI) tarapyndan guraldy. Duşuşyk TMSSI-niň mejlisler zalynda geçirilip, oňa Magtymguly adyndaky TDU-nyň we Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş  uniwersitetiniň  žurnalistika hünäriniň, Türkmenistanyň Milli sport we syýahatçylyk institutynyň sport žurnalistikasy hünäriniň, Türkmenistanyň DIM-niň Halkara gatnaşyklary institutynyň halkara žurnalistikasy hünäriniň talyplary gatnaşdylar. 

Ýurdumyzda giňden tanalýan sport žurnalistleri talyplar bilen pikir alyşdylar hem-de özleriniň köpýyllyk tejribelerini olar bilen paýlaşdylar. Şeýle-de wagtyňy netijeli peýdalanmak, maksadaokgunly bolup ýaşamak, daşary ýurt dillerini öwrenmek we ýatkeşligiňi ösdürmek boýunça hem ýaşlara degerli maslahatlar berildi.

Duşuşygyň ahyrynda myhmanlar talyplaryň sowallaryna jogap berdiler.

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň