Türkmenistanyň Hindistandaky ilçihanasy halkara maslahatyny geçirdi

00:3623.03.2015
0
738

Türkmenistanyň Hindistandaky ilçihanasy Jawaharlal Neru adyndaky uniwersitetiň ýanyndaky Ýüpek ýoly barlag maksatnamasy bilen bilelikde “2015-nji — Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly: Türkmenistan we Hindistan — Ýüpek ýoly sebitinde parahatçylygyň we ösüşiň hatyrasyna” şygary astynda halkara maslahatyny geçirdi.

Maslahatyň işine belli türkmen we hindi alymlarynyň, syýasy synçylarynyň, taryhçylaryň 40-dan gowragy gatnaşdy.

Çärede çykyş edenler Türkmenistanda yglan edilen Bitaraplyk we parahatçylyk ýyly, şeýle hem energetika howpsuzlygy, ulag-kommunikasiýa meseleleri barada gürrüň berdiler.

Maslahat bilen ugurdaş türkmen ilçihanasy fotosuratlarynyň we amaly-haşam sungatynyň sergisini gurady, ol çärä gatnaşyjylar hem myhmanlar tarapyndan ýokary baha mynasyp boldy.

Maslahatda türkmenistanly sungat ussatlarynyň baýramçylyk konserti we dabaraly kabul edişlik bilen tamamlandy.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň