Soňky habarlar

Arhiw

Amerikaly inženerler howadan suw almagyň usulyny tapdylar

16:3826.05.2022
0
590
Amerikaly inženerler howadan suw almagyň usulyny tapdylar
Surat: inforeactor.ru

ABŞ-nyň Tehas uniwersitetiniň inženerleri gurak etraplary suw bilen üpjün etmegiň usulyny oýlap tapdylar. Häzir ygal ýetmezçiligi has wawwaly mesele bolup durýar, soňky maglumatlara görä, Ýer togalagynyň ilatynyň üçden bir bölegi ol ýa-da beýleki derejede suw gytlygy bilen ýüzbe-ýüz bolýar diýip, “Nature Communications” neşiri ýazýar diýip, MIR24 habar berdi.

Alymlar topary gel plýonkasyny oýlap tapdylar, ol howadan hatda iň gurak klimatda-da suwy özüne çekýär. Synaglar bu jisimiň bir kilogramynyň howanyň çyglylygynyň 15 göterimden az şertlerinde gije-gündizde alty litr suw öndürmäge ukyplydygyny görkezdi. Çyglylyk 30 derejede bu görkeziji 13 litre ýetýär.

Hünärmenler täze usulyň az çykdajyly boljakdygyny wada berýärler. Olar munuň üçin öz oýlap tapyşynyň täsirliligini has-da artdyrmakçy, özem bu materialy islendik adam adaty öý şertlerinde hem ýasap biler. Täze serişde diýseň çeýe we islendik görnüşi alyp bolýar. Onuň üçin diňe gel we goşundylar gerek. Ony isleýän göwrümiňde galyba guýmaly, şondan soň arkaýyn ulanybermeli.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň