Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnalynyň elektron görnüşiniň ikinji sany çykdy

12:1320.05.2022
0
2072
«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnalynyň elektron görnüşiniň ikinji sany çykdy

«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnalynyň 2022-nji ýyl boýunça ikinji sany Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasynyň resmi saýtynda ýerleşdirildi.

Žurnalyň mazmuny türkmen, rus hem-de iňlis dillerindedir. Onuň sahypalarynda türkmen alymlarynyň we ylmy hünärmenleriniň ylmyň dürli ugurlaryna degişli bolan ylmy makalalary neşir edilen.

Bu ylmy žurnal ylmy işler bilen meşgullanýan hünärmenleriň, mugallymlaryň we talyp ýaşlaryň giň köpçüligine niýetlenendir.

Žurnaly şu salgydan ýükläp alyp okap bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň