Türkmenistanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri halkara hyzmatdaşlygy ösdürýär

04:5418.03.2015
0
890
Türkmenistanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri halkara hyzmatdaşlygy ösdürýär

Türkmenistanyň köpçülikleýin habar beriş serişdeleri (KHBS) halkara hyzmatdaşlygy ösdürýär. “Türkmenistan: altyn asyr” saýtynyň habar berşi ýaly, Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti Aziýa-Ýuwaş ummany telegepleşikler birleşiginiň habarlar toparynyň (AÝUTB) agzalygyna kabul edildi. Bu baradaky Ylalaşyga Sendaý şäherinde, Türkmenistanyň Prezidentiniň Ýaponiýa bolan iş sapary mahalynda gol çekildi.

KHBS-i ugry boýunça hyzmatdaşlygyň ýola goýulmagy tejribe we tehnologiýa alyşmakda, şeýle hem türkmen teleýaýlymlarynyň internet-giňişligi we bu ugurdaky kommunikasiýa serişdelerini özleşdirmeginde täze mümkinçilikleri açýar.

Häzirki wagtda habar alyşmak we KHBS-i ugrunda birnäçe şol sanda goňşy döwletler bilen hem ylalaşyklary gazanmak boýunça işleriň taýýarlyk tapgyry alnyp barylýar. Munuň özi Türkmenistan baradaky dogruçyl habarlaryň bütin dünýä ýaýramagyna ýardam eder.  

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň