Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Çakyýewe käýinç yglan etdi

21:5313.05.2022
0
7199
Türkmenistanyň Prezidenti Çakyýewe käýinç yglan etdi
Surat: tdh.gov.tm

Türkmenistanyň Prezidenti şu gün geçirilen Minstrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisiniň dowamynda Buýruga gol çekdi.

«Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, resminama laýyklykda, wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, ýurtda sanly ulgamy ornaşdyrmak işleriniň alnyp barlyşyna gözegçiligi gowşadanlygy üçin, Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň Baş direktory Mämmethan Çakyýewe käýinç yglan edildi.

Şeýle-de, okaň!

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň