Türkmen talyplary 9-njy Matematika olimpiadasynda üç kümüş we bäş bürünç medal gazandylar

21:5009.03.2015
0
1586

Aşgabat, 09.03.2015. “Türkmenportal”.

“Şu ýylyň 3-8-nji marty aralygynda Makedoniýa Respublikasynyň Ohrid şäherinde geçirilen 9-njy matematika bäsleşiginiň netijeleri boýunça türkmen ýokary okuw mekdepleriniň talyplary kümüş medallarynyň üçüsini we bürünç medallaryň bäşisini gazandylar” diýip, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentligi habar berýär.

Bu abraýly halkara ýaryşyna Rumyniýadan, Bolgariýadan, Gresiýadan, Sloweniýadan, Makedoniýa Respublikasyndan, Eýran Yslam Respublikasyndan ýokary okuw mekdepleriniň 26-syndan talyplaryň 90-dan gowragy gatnaşdylar.

Bu ders bäsleşiginde indi ençeme ýylyň dowamynda üstünlikli çykyş edip gelýän türkmen talyplary bu gezek hem ajaýyp bilimlerini, matematika boýunça zehinlerini we ukyplaryny görkezip, olimpiadanyň iň güýçlüleriniň hataryna girdiler.

Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň matematika fakultetiniň ikinji ýyl talyby Ilşat Waliýew, Türkmenistanyň döwlet energetika institutynyň ikinji ýyl talyby Töremyrat Gurbanow hem-de Türkmen oba hojalyk institutynyň üçünji ýyl talyby Eziz Kakyşow kümüş medal gazandylar.

Bürünç medallara Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersitetiniň matematika fakultetiniň üçünji ýyl talyby Pälwan Agamyradow, şu fakultetiň ikinji ýyl talyplary Babanyýaz Agambaýew, Begenç Akyýew, Agaserdar Ýollyýew hem-de Türkmenistanyň döwlet energetika institutynyň ikinji ýyl talyby Yhlas Gurbanow bürünç medala mynasyp boldular.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň