“Ýaşlyk” — BMG-niň Ilat gaznasynyň täze web-taslamasy

01:5409.03.2015
0
1645
“Ýaşlyk” — BMG-niň Ilat gaznasynyň täze web-taslamasy

Aşgabat, 09.03.2015. “Türkmenportal”.

BMG-niň Ilat gaznasynyň täze “Ýaşlyk” web-taslamasy ösüş ýoluny dowam etdirýär.

Geçen hepdede ady agzalan gazna “Ýaşlyk” web-saýty üçin (http://www.unfpa.org.tm) materiallary we makalalary işläp taýýarlamak boýunça maslahatçynyň ornuna bäsleşik yglan etdi.

“Ýaşlyk” — bu ýetginjeklere goldaw bermegiň aralyk saýtydyr.

Saýtda rus we türkmen dillerinde ýetginjekleriň arasyndaky gatnaşyklara, ene-atalar bilen özara gatnaşyklara, şahsy gigiena, kämillik ýaşyna ýetmäge, psihologiýa we beýleki meselelere degişli dürli temalarda makalalar çap edilýär.

Saýtda hatda ýetginjegiň ene-atasyna aýtmaga ýaýdanýan düýbünden şahsy häsiýetli temalar-da bar.

Saýtdaky habarlar has irnik meseleler boýunça sowallar görnüşinde hem hödürlenilýär.

UNFPA ynam telefonlaryny ýola goýdy (Aşgabatda 93-80-93, Maryda 4-66-15). Olar arkaly professional psihologlar we ginekologlar bilen gizlin maslahatlaşmagy amala aşyryp bolar.

Birleşen Milletler Guramasynyň Ilat gaznasy indi birnäçe ýyl bäri Türkmenistanda iş alyp barýar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň