Soňky habarlar

Arhiw

Raisi eýran-türkmen gatnaşyklaryna ýokary baha berdi

18:1715.03.2022
0
4175
Raisi eýran-türkmen gatnaşyklaryna ýokary baha berdi

Şu gün hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi.

TDH-nyň habar bermmegine görä, iki ýurduň Liderleri birek-birek bilen mähirli salamlaşyp, uzak ýyllaryň dowamyndaky dost-doganlyk we hoşniýetli goňşuçylyk esasynda ýola goýlan döwletara gatnaşyklarynyň ýokary derejesine hem-de netijeli häsiýetine kanagatlanma bildirdiler.

Söhbetdeşligiň dowamynda Prezident Seýed Ebrahim Raisi hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowy Türkmenistanda döwlet Baştutanynyň saýlawlarynyň üstünlikli geçirilmegi bilen gutlady, bu möhüm syýasy-jemgyýetçilik çäresi türkmen jemgyýetiniň agzybirliginiň we jebisliginiň, onuň hakyky halk häkimiýetlilik ýörelgelerine ygrarlydygynyň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Bellenilişi ýaly, milli Liderimiziň alyp barýan parasatly syýasaty ýurdumyzyň mundan beýläk-de hemmetaraplaýyn ösmegi, onuň demokratik özgertmeler hem-de döredijilik ýoly bilen ynamly öňe gitmegi üçin ygtybarly binýady goýdy.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow gutlaglar we hoşniýetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, Prezident Seýed Ebrahim Raisini 12-nji martda geçirilen saýlawlaryň jemleri bilen tanyşdyrdy. Milli Liderimiz ählihalk ses bermegiň netijeleri boýunça Serdar Berdimuhamedowyň Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti diýlip yglan edilendigini belläp, şu pursatdan başlap özüniň ýurduň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy wezipesinde işleri amala aşyrmagy maksat edinýändigini habar berdi.

Söhbetdeşler türkmen-eýran hyzmatdaşlygynyň geljekde hem yzygiderli berkidiljekdigine hem-de ösdüriljekdigine ynam bildirdiler, muňa bar bolan köptaraplaýyn mümkinçilikler ýardam berer. Şu ýyl Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy bellenilýär, bu gatnaşyklar hem abraýly sebit we halkara guramalarynyň çäklerinde ýola goýlan oňyn hyzmatdaşlygy dowam etmäge iki tarapyň hem uly gyzyklanma bildirýändigini görkezýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow mümkinçilikden peýdalanyp, Prezident Seýed Ebrahim Raisi döwlatara hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegine goşýan uly şahsy goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi.

Soňra milli Liderimiz telefony türkmen döwletiniň täze saýlanan Baştutanyna berdi.

Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowy ýokary döwlet wezipesine saýlanmagy bilen tüýs ýürekden gutlap, oňa jogapkärli döwlet wezipesinde uly üstünlikleri arzuw etdi.

Türkmen döwletiniň täze saýlanan Baştutany gutlaglar we hoşniýetli arzuwlar üçin hoşallyk bildirip, ýurdumyzyň hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başyny başlan hem-de goňşy döwletler, şol sanda Eýran Yslam Respublikasy bilen ähli ugurlar: syýasy-diplomatik, söwda-ykdysady we medeni-ynsanperwer ulgamlar boýunça özara bähbitli gatnaşyklaryň pugtalandyrylmagyna gönükdirilen syýasata ygrarlydygyny tassyklady.

Telefon söhbetdeşliginiň ahyrynda Türkmenistanyň täze saýlanan Prezidenti Serdar Berdimuhamdow we Eýran Yslam Respublikasynyň Prezidenti Seýed Ebrahim Raisi birek-birege hem-de iki ýurduň doganlyk halklaryna iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň