Çaltlandyrylan bilim hepdeligi dowam edýär

09:5924.02.2015
0
1157
Çaltlandyrylan bilim hepdeligi dowam edýär

Aşgabat, 24.02.2015. “Türkmenportal”.

“Şu günler ÝUNESKO-da çaltlandyrylan bilim hepdeligi geçirilýär” diýip, “unmultimedia.org” habar berýär.

ÝUNESKO-da çaltlandyrylan ulgam sowatsyzlygyň garşysyna göreş serişdesi bolup biler diýip hasap edýärler.

2014-nji ýylda ÝUNESKO-nyň hünärmenleri barlag geçirip, gymmat bolmadyk çaltlandyrylan aragatnaşyk serişdeleriniň kitap okaýan adamlaryň sanyny has artdyryp biljekdigini subut etdiler.

Mysal üçin, öýjükli telefonyň kömegi bilen takmynan 6 milliard adam Internetde, şol sanda bilime ygtyýar alyp bilerler.

“Çaltlandyrylan aragatnaşyk serişdeleri hatda dünýäniň kitabyň ýiti ýetmezçilik edýän sebitlerinde hem giňden ýaýrandyr” diýip, saýtda bellenilýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň