Beýik Britaniýada ähli koronawirus çäklendirmeleri ýatyryldy

16:2524.02.2022
0
3860
Beýik Britaniýada ähli koronawirus çäklendirmeleri ýatyryldy

Beýik Britaniýada COVID-19 pandemiýasy bilen baglanyşykly soňky çäklendirmeler hem bütinleý ýatyryldy.

«Mir 24-iň» habar berşi ýaly, şu günden başlap ýokanjyň alamatlary ýüze çykan mahalynda ýurduň raýatlarynyň özbaşdak izolýasiýa çärelerini geçirmegi, şeýle-de, jemgyýetçilik ulaglarynda agyz-burun örtüklerini dakynmak zerurlygy aradan aýrylýar. Ýene bir aýdan bolsa ýurduň raýatlaryna koronawirus pandemiýasyna degişli täze şertlere laýyk gelýän maslahatlar berler. Muňa mysal hökmünde 1-nji aprelden başlap tölegsiz test geçirmek hem-de gatnaşyklara gözegçilik etmek zerurlygynyň doly ýatyrylýandygyny aýdyp bolar.

Beýik Britaniýanyň premýer-ministri Boris Jonson dowam etdirilen soňky çäklendirmeleriň hem bes edilmeginiň mümkinçiligini hem-de sebäbini raýatlaryň ýokary immunitetiniň bolmagy we ýogalýanlaryň sanynyň azalmagy bilen delillendirýär. Indi COVID-19 ýokanjyna bu ýurtda adaty bir sowuklama hökmünde garalýar.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň