Ýurdumyzyň welaýatlarynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň 100 metr beýikligi bolan sütüni dikeldiler

08:4920.02.2015
0
2180
Ýurdumyzyň welaýatlarynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň 100 metr beýikligi bolan sütüni dikeldiler

Aşgabat, 20.02.2015. “Türkmenportal”.

 Ýurdumyzyň Balkan, Daşoguz, Lebap we Mary welaýatlarynda Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň 100 metr beýikligi bolan sütüni dikeldiler.

Ýurdumyzyň Döwlet baýdagynyň şöhratyny has-da belende götermek maksady bilen Türkmenistanyň prezidentiniň Kararyna laýyklykda, welaýatlaryň häkimliklerine gurluşyk işlerine 2015-nji ýylyň martynda girişmek tabşyryldy. Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň sütünleri Lebap we Mary welaýatlarynda 2015-nji ýylyň iýunynda, Daşoguz welaýatynda iýulynda, Balkan welaýatynda bolsa awgustda doly taýýar edilip, ulanyşa girizmek bellenildi. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň