Ahal welaýatynyň Altyn asyr etrabynda pisse agaçlary ösdürilip ýetişdiriler

13:2007.02.2015
0
1439

 Aşgabat, 07.02.2015. “Türkmenportal”.

Ahal welaýatynyň Altyn asyr etrabynda pisse agaçlaryny ösdürip ýetişdirmek üçin Döwlet azyk senagaty birleşigine 100 gektar ýer bölegi bölünip berildi.

Welaýatyň gündogarynda bu ekini özleşdirmekde Türkmenistanyň Tebigaty goramak ministrliginiň Çöller, ösümlik we haýwanat dünýäsi milli institutynyň alymlarynyň ylmy-barlag işläp düzmeleri peýdalanylar.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň