Ahal welaýatynyň ýaşaýjylarynyň dykgatyna! Häkimlik nirde we haçan ilaty kabul edýär?

10:5805.02.2015
0
1947

Aşgabat, 05.02.2015. “Türkmenportal”.

“Raýatlaryň ýüz tutmalary we olara garamagyň tertibi hakyndaky” Türkmenistanyň kanunynyň talaplaryny berjaý etmek, raýatlaryň ýüz tutmalaryny düýpli öwrenmek boýunça Ahal welaýat häkimliginiň, hukuk goraýjy edaralarynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň we beýleki degişli edara-kärhanalaryň wekillerinden döredilen Raýatlaryň ýüz tutmalary boýunça welaýat, şäher we etrap toparlarynyň 2015-nji ýylyň fewral aýynda kabul edýän günleriniň senesini habar berýäris!

Kabul edişligiň geçirilýän ýeri, kabul edişlik günleri we wagty

Ahal welaýat topary boýunça

Ahal welaýat häkimligi, fewral aýynyň 7-sine we 21-ine sagat 10.00-da.

Ak bugdaý etrap topary boýunça

Ak bugdaý etrap häkimligi, fewral aýynyň 14-ine we 28-ine sagat 10.00-da.

Baharly etrap topary boýunça

Baharly etrap häkimligi, fewral aýynyň 14-ine we 28-ine sagat 10.00-da.

Tejen etrap topary boýunça

Tejen etrap häkimligi, fewral aýynyň 7-sine we 21-ine sagat 10.00-da.

Derweze etrap topary boýunça

Derweze etrap häkimligi, fewral aýynyň 7-sine we 21-ine sagat 10.00-da.

Altyn asyr etrap topary boýunça

Altyn asyr etrap häkimligi, fewral aýynyň 14-ine we 28-ine sagat 10.00-da.

Gökdepe etrap topary boýunça

Gökdepe etrap häkimligi, fewral aýynyň 7-sine we 21-ine sagat 10.00-da.

Kaka etrap topary boýunça

Kaka etrap häkimligi, fewral aýynyň 7-sine we 21-ine sagat 10.00-da.

Babadaýhan etrap topary boýunça

Babadaýhan etrap häkimligi, fewral aýynyň 7-sine we 21-ine sagat 10.00-da.

Sarahs etrap topary boýunça

Sarahs etrap häkimligi, fewral aýynyň 14-ine we 28-ine sagat 10.00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň