Makedon “hozy” berk bolup çykdy

10:3901.02.2015
0
1227

Aşgabat, 1-nji fewral. “Türkmenportal”.

Türkmenistanyň futbol çempiony — paýtagtyň “Altyn asyry” Türkiýäniň Antalýa şäherinde okuw-türgenleşik ýygnanyşygyny tamamlady. Ildeşlerimiz 10-njy fewralda Aşgabatda AFK-nyň Kubogy ugrundaky bäsleşigiň deslapky tapgyrynda “Al Sakr” topary (Ýemen) bilen boljak duşuşyga taýýarlygyň çäklerinde jemleýji oýun geçirdiler. Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi Ýazguly Hojageldiýewiň şägirtleri Makedoniýanyň çempionatynda 3-nji orny eýelän, mahal-mahal Ýewropa Kubogy ugrundaky bäsleşigiň deslapky tapgyrynda çykyş edýän “Şkendiýa” topary bilen duşuşdy.

Oýun biziň çempionymyz üçin şowsuz tamamlandy. Eýýäm 9-njy minutda Wruçina “Şkendiýany” öňe çykardy — 1:0. 41-nji minutda pökgi ýene-de “Altyn asyryň” derwezesinden geçdi. Makedoniýalylar munuň bilenem köşeşmediler. 51-nji minutda Juffo üçünji pökgini geçiren oýunçy boldy.

Türkmen futbolçylaryna bir jogap pökgüsini geçirmäge mümkinçilik döredi. Ýöne Didar Durdyýew 11 metrlik urgyny dürs ýerine ýetirip bilmedi.    

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň