Täzelikler

Архив новостей

Türkmenistanda internet akymynyň tizligi artdyrylar

01:3027.01.2015
0
1835
Türkmenistanda internet akymynyň tizligi artdyrylar

Aşgabat, 27-nji ýanwar. “Türkmenportal”.

Türkmenistanda aragatnaşyk ulgamynyň toplumlaýyn ösdürilmegine uly üns berilýär. Häzirki wagtda Internet we häzirki zaman aragatnaşygynyň her bir raýata elýeterli bolmagy ugrunda ähli şertler döredilýär, bu pudagyň ösdürilmegine uly üns berilýär.

Geçen hepde Türkmenistanyň Prezidentiniň optiki-süýüm kabel geçirijisiniň geçirijilik babatda göwrümini giňeltmek, internet akymynyň tizligini artdyrmak üçin aragatnaşyk enjamlaryny satyn almak we gurnamak barada gol çeken karary hem muňa doly güwä geçýär.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň