Türkmenistanda Demir ýol ulaglary pudagynyň işgärleriniň güni döredildi

12:5623.01.2015
0
2280

Aşgabat, 23-nji ýanwar. “Türkmenportal”.

Şu gün irden “Ruhyýet” köşgünde Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda “Gazagystan — Türkmenistan — Eýran” halkara demir ýolunyň gurluşygynda tapawutlanan Türkmenistanyň demir ýol ulaglary pudagynyň işgärleriniň dabaraly sylaglanyşy boldy. Milletiň Lideri transmilli demir ýolunyň gurluşygynda aýratyn tapawutlanan işgärlerine döwlet sylaglaryny gowşurdy. Şeýle hem pudagyň işgärlerine hormatly atlary dakdy.   

Öz çykyşynda Türkmenistanyň Prezidenti 2014-nji ýylyň 3-nji dekabrynda açylan “Demirgazyk — Günorta” transkontinental demir ýol geçelgesiniň işe girizilmeginiň ähmiýeti barada durup geçdi.

Duşuşygyň barşynda Türkmenistanyň Prezidenti Demir ýol ulaglary pudagynyň işgärleriniň gününi döretmek hakyndaky Permana gol çekdi. Bu baýram 3-nji dekabrda — “Gazagystan — Türkmenistan — Eýran” halkara demir ýolunyň ulanylyşa girizen gününde bellenilip geçiler. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň