Manadyň daşary ýurt walýutasyna gatnaşykda hümmetini durnukly saklamak üçin banklaryň karz beriş işjeňligini ýokarlandyrmaly

17:5109.01.2015
0
1747
Manadyň daşary ýurt walýutasyna gatnaşykda hümmetini durnukly saklamak üçin banklaryň karz beriş işjeňligini ýokarlandyrmaly

Aşgabat, 9-njy ýanwar. «Türkmenportal».  

Milli puluň hümmetiniň pese düşmegine ýol bermeris. Bu görkezijini göz öňünde tutulan ortaça 6 göterimden geçirmän saklamalydyrys – diýip, Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow bank ulgamynyň ýolbaşçylarynyň öňünde wezipe goýdy.

Ýurdumyzda alnyp barylýan pul syýasaty öňküsi ýaly esasy wezipäni çözmäge – manadyň daşary ýurt puluna bolan hümmetini saklamaga we onuň durnukly bolmagyny üpjün etmäge gönükdiriler – diýip, döwlet Baştutany Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde belledi.  Şunuň bilen baglylykda şeýle görkezme berildi: -Ýurdumyzyň ykdysady ösüş depgininiň durnukly bolmagyny üpjün etmek üçin banklaryň karz beriş işjeňligini ýokarlandyrmaly. 2014-nji ýyl bilen deňeşdirilende şu ýyl ýurdumyzyň ykdysadyýetini ösdürmek üçin gönükdirilýän karz serişdeleriniň möçberini 20 göterim, hususy pudaga we ilata berilýän karz serişdeleriniň möçberini bolsa, 30 göterim artdyrmaly. 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň