Arktikada iň gadymy buzluk döwüldi

11:1719.10.2021
0
478
Arktikada iň gadymy buzluk döwüldi

Kanadanyň Manitoba uniwersitetiniň alymlary iň gadymy arktika buzlugynda jaýrygy hasaba aldylar, bu barada UNN habarlar gullugy ýazýar.

Jaýrygy Elsmir adasynyň demirgazygynda hasaba aldylar, onuň göwrümi 3 müň inedördül kilometre deň. Onuň güýçli şemalyň täsiri bilen emele gelendigi habar berilýär.

Hünärmenler öň gadymy buzlugyň klimatyň üýtgemegine durnuklydygy baradaky pikiriň o diýen dogry däldigi hakynda netijä geldiler. Bu ýagdaý ähli buzluklaryň hem ýumrulmagyna getirip biler diýip, alymlar çaklaýarlar.

Şeýle-de Günorta guşaklykda gözegçilikleriň bütin taryhynda iň sowuk gyş hasaba alyndy, howanyň derejesi -61 derejä deň boldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň