Soňky habarlar

Arhiw

Saud Arabystany Patyşalygynyň Aşgabatdaky ilçihanasy howpsuzlyk kompaniýalary bilen şertnama baglaşjakdygyny mälim edýär

12:3801.10.2021
0
13574
Saud Arabystany Patyşalygynyň Aşgabatdaky ilçihanasy howpsuzlyk kompaniýalary bilen şertnama baglaşjakdygyny mälim edýär

Saud Arabystany Patyşalygynyň Aşgabatdaky Ilçihanasy, howpsuzlyk goraglaryny üpjün etmek babatynda tejribeli we öňdebaryjy kompaniýalar bilen şertnama baglaşmak isleýändigi barada bildirişini yglan edýär. Bu ugurda iş alyp barýan kompaniýalaryň Türkmenistanyň degişli edaralary tarapyndan tassyklanan we howpsuzlyk goraglaryny üpjün etmek boýunça işlemeklige ygtyýarnamasynyň bolmagy zerurdyr.

Kompaniýa barada gysgaça maglumaty, iş alyp barmak boýunça şahadatnamalary we rugsatnamalary, şeýle-de habarlaşmak üçin aragatnaşyk maglumatlary aşakdaky elektron poçta salgysyna tmemb@mofa.gov.sa iki hepdäniň dowamynda ugradyp bilersiňiz.

Şeýle-de okaň:

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň