Soňky habarlar

Arhiw

Italiýanyň bu şäherinde zibil daşamak üçin adaty bolmak ulagdan peýdalanylýar

16:3115.08.2021
0
2820
Italiýanyň bu şäherinde zibil daşamak üçin adaty bolmak ulagdan peýdalanylýar

Rimden uzak bolmadyk Artena şäherinde üç sany gatyr zibil daşamak üçin ulanylýar.

Olar her gün bäş-alty sagatlap şäheriň dar köçelerinde zibil daşaýarlar. Ýeri gelende aýtsak, Artena daglaryň eňňitlerindäki şäherdir. Onda adaty ulaglarda ýokary galmak we aşak düşmek kyn. Şol sebäpli taryhy şäher awtoulaglar üçin doly ýapyk.

Bu öwrümlerde diňe gatyrlar erkin hereket edip bilýärler. «Euronews»-yň habaryna görä, gatyrlar gezelenç awtobuslary hökmünde-de şähere syýahatçylary alyp gidýärler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň