Soňky habarlar

Arhiw

Meşhur köpri tas 12 sagatlap dyknyşyk döretdi

16:1510.08.2021
0
2205
Meşhur köpri tas 12 sagatlap dyknyşyk döretdi

Ady rowaýata öwrülen Tauer köprüsinde ullakan dyknyşyk döredi. Şeýlelik bilen, 9-njy awgustda öýlän Temzada ýüzýän ägirt gäminiň geçmegine rugsat bermek üçin köpriniň çyzgy gurluşynyň giňişlikleri açyldy.

Ýöne köprini öňki kaddyna getirmek aňsat düşmedi. Bu bolsa ýol ugrunda ulag dyknyşygyny emele getirdi. Köpri diňe 12 sagatlyk irginsiz işlerden soň düşürildi.

Londonyň merkezi we günortasyny birleşdirýän bu köpri 1894-nji ýylda açyldy. Öňler köpri her ýylda, takmynan, 50 gezek çemesi ýokary galdyrylan bolsa, indi bu san 800-e çenli artdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň