Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatdaky «Iş nokady» iş merkezinde «Adamlaryň reňk görnüşi. Işewürlik üçin peýdaly hileler» atly tejribe okuwy geçiriler

15:4527.07.2021
0
5357
Aşgabatdaky «Iş nokady» iş merkezinde «Adamlaryň reňk görnüşi. Işewürlik üçin peýdaly hileler»  atly tejribe okuwy geçiriler

Şu ýylyň 7-nji awgustynda Aşgabatdaky «Iş Nokady» iş merkezinde «Adamlaryň reňk görnüşi. Işewürlik üçin peýdaly hileler» atly tejribe okuwy geçiriler

Reňk durmuşymyzda uly rol oýnaýar we hatda şeýle soraglara jogap berip biler: näme üçin käbir adamlar bize düşünmeýär? Satuwy köpeltmeklik üçin aragatnaşygy nädip gurmaly?

«Iş Nokady» iş merkezinde geçiriljek «Adamlaryň reňk görnüşi. Işewürlik üçin peýdaly hileler» atly tejribe okuwy telekeçilere müşderiler bilen umumy dil tapmaga, netijeli gepleşik geçirmäge we işinde uly netijelere ýetmäge, uzak möhletleýin özara peýdaly gatnaşyklary gurmaga kömek eder.

«Iş Nokady» iş merkezinde geçiriljek «Adamlaryň reňk görnüşi. Işewürlik üçin peýdaly hileler» atly tejribe okuwynyň dowamynda oňa gatnaşyjylar adamlary reňk görnüşi boýunça toparlara bölmekligi öwrenerler hem-de, olaryň aýratynlyklaryny göz öňünde tutup, her reňk görnüşiniň wekili bilen netijeli özara gatnaşyk etmekligiň usullaryny ele alarlar.

«Iş Nokady» iş merkezinde geçiriljek «Adamlaryň reňk görnüşi. Işewürlik üçin peýdaly hileler» atly tejribe okuwyna şu aşakdakylar gatnaşyp bilerler:

  • ýolbaşçylar
  • menejerler
  • tor işewür wekilleri;
  • gündelik durmuşynda aragatnaşyk endiklerini ýokarlandyrmak isleýän her bir adam.

«Iş Nokady» iş merkezinde geçiriljek «Adamlaryň reňk görnüşi. Işewürlik üçin peýdaly hileler» atly tejribe okuwy Taşkentden çagyrylan myhman, Ýewropanyň Farmkompaniýasynyň (derman kärhanasynyň) tälimçisi Dilara

Ýuldaşewanyň wideo aragatnaşyk arkaly onlaýn sapak bermegi netijesinde geçiriler.

«Iş Nokady» iş merkezinde geçiriljek «Adamlaryň reňk görnüşi. Işewürlik üçin peýdaly hileler» atly tejribe okuwy sagat 16:00-da başlar.

«Iş Nokady» iş merkezinde geçiriljek «Adamlaryň reňk görnüşi. Işewürlik üçin peýdaly hileler» atly tejribe okuwyna gatnaşmak isleýänler üçin töleg 150 manat.

«Iş Nokady» iş merkezinde geçiriljek «Adamlaryň reňk görnüşi. Işewürlik üçin peýdaly hileler» atly tejribe okuwyna bellige alynmaklyk üçin telefon belgi: +993 12 46-81-65.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň