Soňky habarlar

Arhiw

Döwletli etrabynda ýene 20-den gowrak hojalyga tebigy gaz çekildi

16:2924.07.2021
0
346
Döwletli etrabynda ýene 20-den gowrak hojalyga tebigy gaz çekildi

Lebap welaýatynyň Döwletli etrabynyň Hatap obasynyň ýaşaýjylarynyň ýigrimiden gowrak hojalygyna tebigy gaz geçirildi. Bu barada «Jeyhun.news» habar berýär.

«Lebapgazüpjünçilik» müdirliginiň «Döwletlietrapgaz» gaz hojalyk edarasyndan alnan maglumatlara görä, munuň üçin alty kilometrden gowrak gaz geçirijisi çekildi. Türkmenistanda ilatly ýerleri gazlaşdyrmak işine Garaşsyzlyk alnan ilkinji ýyllarda başlandy. Ähli ilatly ýerlere gaz geçirijileri çekildi.

Döwletli etrabynda häzir 11,2 müňe golaý hojalyk «mawy ýangyçdan» peýdalanýar. Emele gelýän täze maşgalalara mellekleriň paýlanmagy bilen täze obalar, öňden bar obalarda täze köçeler emele gelýär. Meýilnama laýyklykda, olary gazlaşdyrmak işi dowam etdirilýär.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň