Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlaryň ýolbaşçylary bilen iş maslahatlaryny geçirdi

22:5030.06.2021
0
3634
Türkmenistanyň Prezidenti welaýatlaryň ýolbaşçylary bilen iş maslahatlaryny geçirdi

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň obasenagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary E.Orazgeldiýewiň hem-de welaýatlaryň häkimleriniň gatnaşmagynda iş maslahatyny geçirdi.

Maslahatyň barşynda türkmen Lideri ýakynda Balkan we Daşoguz, Ahal we Mary welaýatlaryna iş saparlaryny amala aşyrjakdygyny aýtdy, bu sebitlerde Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygyň 30 ýyllygy mynasybetli täze binalaryň we desgalaryň açylyş dabaralary bolar.

Maslahatyň dowamynda şeýle hem Diýarymyzyň daýhanlarynyň gazanan zähmet ýeňşi, şu günler ýurdumyzyň ekerançylyk meýdanlarynda alnyp barylýan, galla oragy bilen bir hatarda, gowaça we beýleki ekinlere idegiň agrotehnikanyň talaplaryna laýyk ýola goýulmagy babatda dowam edýän işler barada hasabat diňlenildi.

Welaýat häkimleri mukaddes Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygynyň hormatyna açylmagy meýilleşdirilýän desgalaryň gurluşyk işleriniň depgini barada hasabat berdiler.

Türkmen Lideri guşgursak ak bugdaýdan bol hasylyň ýetişdirilmeginiň daýhan yhlasynyň ýerine düşendigine güwä geçýändigini belläp, onuň tebigatyň ynsana berýän mukaddes peşgeşidigini, bu ugurda alnyp barylýan işleriň oba hojalygynyň häzirki zaman ösen tejribesine laýyklykda dowam etdirilmelidigini belledi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň