Soňky habarlar

Arhiw

Indi «365 gün» söwda zynjyrynda günortanlyk gyzgyn nahar satyn alyp bilersiňiz

14:1123.06.2021
0
7151
Indi «365 gün» söwda zynjyrynda günortanlyk gyzgyn nahar satyn alyp bilersiňiz

«365 gün» söwda zynjyry öz önümleriniň görnüşini giňeltdi we günortanlyk gyzgyn nahar satuwyny ýola goýdy. Indi, ozalkylar ýaly, dükana gitmek hökman däl, 200 - 365-e jaň edip, halaýan tagamyňyzy sargyt etseňiz, ony müşderiniň haýyşy boýunça öýüne ýa-da ofisine eltip bolýar.

Häzirki wagtda menýu lawaş, döner, gowrulan towuk ýa-da et, palaw, börek, somsa, içlekli ýaly dürli görnüşli tagamlary öz içine alýar. Bu täze görnüşli harytlaryň amatly bahalary müşderileri haýran galdyrar.

«365 gün» söwda zynjyry azyk önümlerinden başlap, öý himiki serişdelerine we kosmetika önümlerine çenli, ýarym taýýar önümlerden başlap, milli aşhananyň taýýar tagamlaryna çenli köp dürli harytlary hödürleýär. Mundan başga-da, «365 gün» söwda zynjyry konditer önümlerinden köp sanly konditer önümlerini we bişirilen önümleri hödürleýär.

«365 gün» söwda zynjyrynyň hemişelik müşderileri, bu söwda zynjyryny harytlarynyň käbir görnüşlerine gündelik arzanladyş girizýänligi üçin, şeýle hem müşderiniň öýüne ýa-da iş ýerine amatly eltip berme hyzmatynyň barlygy üçin saýladylar,

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň