Soňky habarlar

Arhiw

Beýik Britaniýadaky karollyk kabulhanasyndan 1 million ýewrolyk gymmatlyklar ogurlandy

13:3826.05.2021
1
3207
Beýik Britaniýadaky karollyk kabulhanasyndan 1 million ýewrolyk gymmatlyklar ogurlandy

Beýik Britaniýanyň Günbatar Sasseks etrabyndaky Arundel galasyndan 1 million ýewrolyk şa şaý-sepleri ogurlandy. Ogurlanan zatlaryň arasynda iň gymmatlysy Şotlandiýanyň şa zenany Mariýa Stýuartyň 1587-nji ýylda tagta çykanda geýen täjidir. Beýleki ogurlanan zatlaryň arasynda şa zenanyň Angliýanyň graf-marşalyna sowgat eden jäçleri hem bar.

«Bbc.com»-yň habaryna görä, talaňçylyk, galanyň uzak wagtlap gulplanmagynyň üçünji gününde ― anna güni bolup geçdi. Ogurlanan gymmatlyklaryň pul mukdary hem, taryhy ähmiýeti hem içiňi çekdirýär.
Ýeri gelende aýtsak, Arundel galasy Wilgelm şa döwründe gurlupdyr.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň