Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet habarlar agentliginiň gurluşyny tassyklady

23:3106.05.2021
0
7766
Türkmenistanyň Prezidenti Döwlet habarlar agentliginiň gurluşyny tassyklady

Türkmenistanyň habar beriş serişdeleri ulgamynda sanly ykdysadyýeti ösdürmek, şeýle hem Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň işini has-da kämilleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.

Resminama laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet habarlar agentliginiň gurluşy tassyklanyldy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň