Arhiw

Türkmenistanly telekeçiler «Handmade Export 202» maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrylýar

13:2516.04.2021
0
3205
Türkmenistanly telekeçiler «Handmade Export 202» maksatnamasyna gatnaşmaga çagyrylýar

“Orlan” kompaniýasy “USAID” guramasynyň telekeçiligi we işewürlik gurşawyny ösdürmek baradaky taslamasynyň goldamagynda “Handmade Export 2021” (“El işleriniň eksporty-2021”) atly ilkinji maksatnamasyny işe girizýär. Oňa Türkmenistanda halkara onlaýn söwda bilen meşgullanýan telekeçiler we senetçiler gatnaşyp bilerler.

Bu maksatnamanyň çäklerinde işewürlik ugurlaryňyzy kesgitlemek, bazarlary öwrenmek babatda degişli maglumatlary edinmek bolar. Şeýle hem täze telekeçilige başlan işewürler üçin öz täjirçilik işlerini ilerletmegä ýardam eder. Bu ugurda ökde hünärmenler öz täjirçilik ugurlary boýunça gymmatly tejribelerini paýlaşarlar.

“Etsy” ýa-da “eBay” ýaly global elektron söwda kanallary arkaly elde ýasalan zatlary satmak üçin täze mümkinçilikleri öwrenmäge şert döreder.

Bu maksatnama 3-nji maý-31-nji iýul aralygynda geçiriler. Maksatnamanyň ahyrynda iň gowy taslamalar we işjeň gatnaşan agzalar saýlanyp alnar.

Bu maksatnama ýazylmak: https://forms.gle/out6pCCQyzyLT3eD8

Iň soňky möhleti: 25-nji aprel 2021-nji ýyl, 18:00.

Habarlaşmak üçin: +993 63 59 79 90

training@orlan.org; training2@orlan.org.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň