Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň we Gazagystanyň saglygy goraýyş ulgamlarynyň arasynda hyzmatdaşlyk güýçlendirilýär

17:5015.03.2021
0
5438
Türkmenistanyň we Gazagystanyň saglygy goraýyş ulgamlarynyň arasynda hyzmatdaşlyk güýçlendirilýär

Gazagystan Respublikasynyň Saglygy goraýyş ministrliginiň web saýtynda habar berlişi ýaly, şu gün Türkmenistanyň we Gazagystanyň saglygy goraýyş ministrleriniň onlaýn duşuşygy geçirildi.

Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senagaty ministri Nurmuhammet Amannepesow we Gazagystan Respublikasynyň saglygy goraýyş ministri Alekseý Soý saglygy goraýyş pudagynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar we hyzmatdaşlygyň geljekki geljegini kesgitlediler.

Taraplar, şeýle hem, COVID-19 ýokanjyna garşy sanjymlar we ilatyň arassaçylyk we epidemiologiki abadançylygy barada tejribe alyşdylar.

Gazagystan Respublikasynyň Saglygy goraýyş ministrliginiň başlygy kärdeşine ykdysady durnuklylygy üpjün etmek we ýokanjyň ýaýramagynyň öňüni almak, şeýle hem ýurtda COVID-19-a garşy sanjymlar barada kärdeşine habar berdi.

COVID-19-yň ýaýramagy bilen baglanyşykly dowam edýän durnuksyzlygy göz öňünde tutup, A.Soý häzirki epidemiýa ýagdaýy we ony durnuklaşdyrmak üçin dowam edýän çäreler barada yzygiderli maglumat alyşmak görnüşinde Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmegi teklip etdi.

Ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň ähmiýetini göz öňünde tutup, Gazagystan saglygy goraýyş ministri lukmançylyk guramalaryny, IT tehnologiýalaryny, tiz kömek, ilkinji saglygy goraýyş we lukmançylyk ylymlaryny akkreditasiýa etmekde maslahat we tehniki kömek bermek üçin hyzmatdaşlygy dowam etdirmegiň möhümdigini aýtdy.

Çeşmäniň aýtmagyna görä, taraplar COVID-19-yň ýaýramagynyň öňüni almakda ýurtlar tarapyndan öwrenilen tejribäni ulanmaga umyt baglaýarlar, saglyk pudagynda hyzmatdaşlygyň ähmiýetini ýene bir gezek bellediler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň