Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleri ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirdiler

23:4706.03.2021
0
4538
Türkmenistanyň we Türkiýäniň daşary işler ministrleri ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirdiler

Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglu Aşgabada saparynyň çäklerinde özüniň türkmen kärdeşi, Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow bilen duşuşdy. Golaýda Ankarada geçirilen gepleşikleriň netijeliligine kanagatlanma bildirmek bilen, taraplar türkmen-türk gün tertibiniň derwaýys ugurlaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Sebit we halkara düzümleriniň çäklerindäki özara hereketler bilen birlikde, syýasy-diplomatik hyzmatdaşlyga jikme-jik seredilip geçildi.

Türkiýäniň daşary syýasat edarasynyň ýolbaşçysy ýurtlaryň we halklaryň arasynda parahatçylykly gatnaşyklaryň ilerledilmegi ugrunda Türkmenistanyň aýgytly hereketlerini belläp geçdi, bu bolsa Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerinde kabul edilen möhüm başlangyçlarda öz beýanyny tapýandyr. Türkmenistanyň Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynda başlyklyk etmeginiň derwaýyslygy barada gürrüň etmek bilen, Mewlüt Çawuşoglu sebitleýin ykdysady integrasiýa üçin ulag-üstaşyr we energetiki geçelgeleriniň giňeldilmegi ugrunda türk tarapynyň bilelikde işlemäge taýýarlygyny beýan etdi. Lapis-Lazuli geçelgesi şeýle hyzmatdaşlygyň görnükli mysaly bolup durýandyr.

Taraplar şeýle-de iki ýurduň arasyndaky söwda-ykdysady hyzmatdaşlygynyň derejesine hem seredip geçdiler.

Diplomatlar şeýle-de ylym, bilim we medeniýet ulgamlaryndaky gatnaşyklaryň netijeli ilerledilmegi bilen birlikde medeni-ynsanperwer ugurdaky hyzmatdaşlygy hem ara alyp maslahatlaşdylar.

Howpsuzlyk, ylaýta-da ekologiýa howpsuzlygy babatynda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerine seredilip geçildi.

Saparynyň dowamynda, Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministri Mewlüt Çawuşoglu Aşgabatda ýerleşýän Türkmenistanyň Garaşsyzlyk binasyna gül dessesini goýdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň