Soňky habarlar

Arhiw

“Bagtyýarlyk” söwda we dynç alyş merkezindäki “Mähirli Zenan” egin-eşik dükany öz işine täzeden başlady

17:0002.03.2021
0
4998
“Bagtyýarlyk” söwda we dynç alyş merkezindäki “Mähirli Zenan” egin-eşik dükany öz işine täzeden başlady

“Bagtyýarlyk” söwda we dynç alyş merkezinde ýerleşýän “Mähirli Zenan” zenanlar üçin niýetlenen egin-eşik dükany, çylşyrymly epidemiologik ýagdaý sebäpli öňüni alyş çärelerinden soň 1-nji martda öz işine täzeden başlady. Dükan eýýämden ozalkysy ýaly işläp başlady we täze görnüşli önümler bilen tanyşmaga çagyrýar. 

“Mähirli Zenan” egin-eşik dükany 2019-njy ýylda açyldy we milli eşik görnüşleriniň köpdürlüligi bilen muşdaklarynyň arasynda tiz meşhurlyk gazandy. Golaýda “Mähirli Zenan”, aýratyn geýim dizaýnerleri üçin niýetlenen “Altyn iňňe” bäsleşigine gatnaşdy we baş baýraga mynasyp boldy. Geçen ýyl şuňa meňzeş ýaryşda “Iň gowy moda öýi” diýen baýraga mynasyp boldy. 

“Mähirli Zenan”-yň işleri barada resmi web sahypasyndan birnäçe maglumatlary alyp bilersiňiz we şu salgy arkaly dürli görnüşdäki lybaslary bilen tanşyp bilersiňiz.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň