Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan bilen Ermenistan işewür gatnaşyklary ösdürmek boýunça ylalaşdylar

21:1316.02.2021
0
7280
Türkmenistan bilen Ermenistan işewür gatnaşyklary ösdürmek boýunça ylalaşdylar

16-njy fewralda Türkmenistan Söwda-senagat edarasynda Ermenistan Respublikasynyň wekilleriniň gatnaşmagynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi, şol ýerde döwletara hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmen tarapyndan Söwda-senagat edarasynyň, Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyk gatnaşyklar, Dokma senagaty, Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrlikleriniň wekilleri, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary onlaýyn gepleşiklere gatnaşdylar.

Ermeni tarapdan Söwda-senagat edarasynyň prezidiumynyň ýolbaşçylary we agzalary, Ykdysadyýet ministrliginiň wekilleri, şeýle hem hususy kompaniýalar gatnaşdylar.

Çäräniň dowamynda Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen Ermenistan Respublikasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ösdürilmegi, söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy has-da giňeltmek dogrusynda pikir alşyldy.

Taraplar dokma senagatyny, gurluşyk pudagyny we oba hojalygyny özara gatnaşyklaryň ileri tutulýan ugurlaryň hatarynda kesgitlediler. Duşuşykda  işjeň hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin bar bolan mümkinçilikler dogrusynda çykyşlar edildi.

Türkmenistan Söwda-senagat edarasy  bilen Ermenistan Respublikasynyň arasyndaky duşuşykdan soň iki ýurduň işewür toparlarynyň arasynda işewür gatnaşyklary ýola goýmak barada bilelikdäki özara gatnaşyk barada ylalaşyga gol çekildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň