Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Internet arkaly marketing boýunça gysga wagtlyk okuwlar geçiriler

14:3723.01.2021
0
3592
Aşgabatda Internet arkaly marketing boýunça gysga wagtlyk okuwlar geçiriler

30-njy ýanwarda «Iş Nokady» merkezinde «Sosial torlar arkaly marketing» ýa-da SMM (Sosial media marketing) boýunça gysga wagtlyk okuw geçiriler .

SMM ― bu sosial ulgamlar arkaly işi ösdürmekdir. Ýakynda hut şu ugur aýratyn ünsi özüne çekdi.

Okuwa gatnaşyjylar internetde harytlary we hyzmatlary mahabatlandyrmaga gönükdirilen çäreler bilen tanyşarlar. SMM-i mahabatlandyrmagyň mehanizmleri we peýdalary, oňaýly taraplary, maksatly diňleýjini özüne çekmegiň esasy usullary ýaly aýratynlyklara jikme-jik serediler.

Tälimçiler : Spiridon Beş we Bagtyýar Rejepbaýew. 

Spiridonyň hünäri «Sanly marketing». Hil SMM hünärmeniniň işinde möhüm ähmiýete eýe. Onuň ýolbaşçylygynda “Görogly fitness”, “Fitfood” we beýlekiler ýaly taslamalar durmuşa geçirildi. Durmuşdaky şygary: «Has köp bilim ― has uly güýç». 

Bagtyýar marketingde toplan uly tejribesi, yzygiderli öz-özüňi kämilleşdirmek we käbir taslamalary maslahatlaşmak üçin toparlara gatnaşmak arkaly alnan bilimlerini paýlaşar.

Okuwlar gündiz 14:00 ― 17:00 aralygynda geçiriler.

Okuwlara gatnaşmak üçin töleg: 100 manat.

Oturýan ýerler çäklidir, gatnaşmak üçin hasaba alynmaly.

Howpsuzlyk sebäpli, gatnaşyjylaryň hersinde diňe bir gezek ulanylýan lukmançylyk örtügi bolmalydyr. 

Hasaba alynmak we jikme-jikler maglumatlar üçin:

+993 12 46-81-65

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň