Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň täze ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

23:3312.01.2021
1
2830
Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň täze ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

12-nji ýanwarda Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanda täze bellenilen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Sýan Naýçen Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy hem-de pursatdan peýdalanyp HHR-nyň Başlygy Si Szinpiniň mähirli salamyny ýetirdi.

Duşuşygyň çäklerinde iki ýurduň özara gyzyklanmasyny we özara üsti ýetirilýän, uly kuwwata eýe bolan milli ykdysadyýetleri nazara almak bilen, söwda-ykdysady gatnaşyklaryna aýratyn üns berildi.

Ilçi Sýan Naýçen özara gyzyklanma döredýän meseleler boýunça pikir alşylandygy üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, Gurbanguly Berdimuhamedowy iki ýurduň hem-de olaryň dostlukly halklarynyň arasyndaky hoşniýetli gatnaşyklary has-da berkitmek üçin ähli tagallalary etjekdigine ynandyrdy.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Watanymyz ( 13/01/2021 )

Очень красивая фотография Уважаемого Президента.

0