Soňky habarlar

Arhiw

“Türkhowaýollary” petekleri satmagyň düzgünlerine üýtgetme girizýär

19:4829.12.2020
0
17046
“Türkhowaýollary” petekleri satmagyň düzgünlerine üýtgetme girizýär

Türk häkimiýetleri ýurda girýän ýolagçylary koronawirus üçin barlamak baradaky karary sebäpli, howa ýollarynyň peteklerini çalyşmak we yzyna gaýtarmak düzgünlerine täzeden garady. Bu barada Avianews.com habar gullugynyň habarynda aýdylýar.

Täze talaplara laýyklykda, alty ýaşdan uly ýolagçylara diňe PCR synagy bar bolsa uçarda rugsat berler. Şahadatnamanyň Türkiýä gelen wagtynyň güýji 72 sagatdan geçmeli däldir.

Awiakompaniýanyň işgärleri Türkiýä uçmazdan ozal şahadatnamany barlarlar. Şahadatnamanyň ýoklugy ýa-da nädogrylygy sebäpli ýolagça gitmek gadagan edilse, oňa petek çalyşmak ýa-da yzyna bermek teklip ediler.

 

Ýolagçy marşruty saklamak ýa-da şol bir IATA sebitine ugry üýtgetmek bilen, 2021-nji ýylyň 20-nji martyna çenli goşmaça tölegsiz uçuşlaryň gidiş senesini üýtgedip biler.

Şeýle hem, uçuşyňyzy ýatyryp, petek bahasynyň 115% bahasy bolan talon alyp bilersiňiz. Talon täze bron etmek üçin “Türkhowaýollarynyň” ofislerinde ulanylyp bilner. Täze petegiň bahasy talonyň bahasyndan pes bolsa, ýolagçy tapawudyň mukdary üçin täze talon alar.

Üçünji usul uçuşyňyzy ýatyrmaga we biletleriňizi 1 ýewro - 100 mil aralygynda “Miles & Smiles” programmasynda öwürmäge mümkinçilik berýär. Miller petek almak ýa-da kämilleşdirmek üçin ulanylyp bilner.

Artykmaç alyş-çalyş ýa-da yzyna gaýtarmak syýasaty koronawirus we kontaktlar üçin oňyn synag edýän ýolagçylara hem degişlidir. Aeroporta gitmek hökman däl, diňe telefon, e-poçta ýa-da “Türkhowaýollarynyň” web sahypasyndaky seslenme formasy arkaly awiakompaniýa bilen habarlaşmaly. Şeýle edilende bilet yzyna iberiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň