Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistan ýene-de dünýäniň iň howpsuz ýurtlarynyň biri hökmünde ykrar edildi

20:5711.12.2020
0
37691
Türkmenistan ýene-de dünýäniň iň howpsuz ýurtlarynyň biri hökmünde ykrar edildi

Awstraliýanyň Ykdysadyýet we parahatçylyk gözleg instituty 2020-nji ýyldaky Terrorçylyk indeksi barada hasabat çap etdi. Hasabata görä,  Türkmenistan sebitdäki we dünýäniň iň howpsuz ýurtlaryndan biri bolmagynda galýar.

2020-nji ýylda Türkmenistan terrorçylyk görkezijisi bilen 135-nji ýerde durýar. Bu - Merkezi Aziýada we GDA ýurtlarynda iň gowy netije.

Terrorçylyk bilen baglanyşykly iň kyn ýagdaý Owganystanda, Yrakda, Nigeriýada, Siriýada has-da ösdi.

Aslynda, Global terrorçylyk indeksi (GTI) näme?

Bu her ýyl (2000-nji ýyldan bäri) neşir edilýän 109 sahypalyk giňişleýin gözleg neşiri bolup, dünýä ýurtlarynda terrorçylyk işjeňliginiň derejesini kesgitleýär we haýsy ştatlara we terrorçylyk howplaryna duçar bolýandygyny görkezýär.

GTI Global Terrorçylyk Maglumatlar bazasyna (GTD) esaslanýar. Bu maglumatlar Meriländ uniwersitetiniň Terrorçylygy we garşylygy öwrenmek boýunça milli konsorsiumy (START) tarapyndan ýygnalýar we gaýtadan işlenýär. GTD dünýä ilatynyň 99,7% -ini, ýagny 163 ýurdy öz içine alýan 190 000-den gowrak terrorçylyk hadysasyny hasab aldy.

Her ýurda baha bermekde dört şert göz öňünde tutulýar:

  • terrorçylykly hüjümleriň sany;
  • terrorçylykda ölenleriň sany, belli bir ýylda;
  • terrorçylykda ýylda ýüze çykýan şikesleriň sany;
  • belli bir ýylda terrorçylykly hüjümlerden emele gelen maddy zyýanyň derejesi.

Her faktora dürli-dürli baha berilýär we wagtyň geçmegi bilen terrorçylykly hüjümleriň dowam edýän psihologiki täsirini ep-esli görkezmek üçin bäş ýyllyk ortaça ulanylýar.

Meňzeş habar:

Türkmenistan dünýäniň iň howpsuz ýurdy diýlip yglan edildi

 

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň