Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitabyny indi azerbaýjan okyjylary hem ene dilinde okap bilerler

23:3308.12.2020
0
1913
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi» kitabyny indi azerbaýjan okyjylary hem ene dilinde okap bilerler

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň azerbaýjan dilinde neşir edilen “Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi” atly kitabynyň tanyşdyryş dabarasy boldy.

Dabaraly çäre ýurdumyzyň Daşary işler ministrligi tarapyndan ýetip gelýän şanly sene - Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanyp, Söwda-senagat edarasynda geçirilýän Halkara serginiň çäklerinde guraldy.

Tanyşdyryş çäresine Azerbaýjan Respublikasynyň Türkmenistandaky ilçihanasynyň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň ýolbaşçylary hem-de wekilleri, ýokary okuw mekdepleriniň professor-mugallymlar düzümi we talyplary gatnaşdylar. Göni wideoaragatnaşyk arkaly olara Azerbaýjanyň belli ylym işgärleri hem-de köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri goşuldylar.

Çykyşlarda milletiň Lideriniň nobatdaky ajaýyp filosofik-edebi işiniň türkmen halkynyň köpasyrlyk pähim-paýhasynyň özeni bolup durýandygy nygtaldy.

Döwlet Baştutany Gurbanguly Berdimuhamedowyň “Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany” şygary astynda geçýän şu baýramçylyk ýylynda çapdan çykan bu ajaýyp eser köpasyrlyk däp-dessurlaryň dowamatlylygynyň özboluşly nyşanyna öwrüldi. Şol däpler bolsa türkmenistanlylaryň şu günki we geljekki nesilleri üçin ahlak ýol görkezijisi bolup durýar.

Tanyşdyryş dabarasyna gatnaşyjylar Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa Ýüzlenme kabul etdiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň