Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Berdimuhamedowyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

23:1405.12.2020
0
2178
Aşgabatda Berdimuhamedowyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy geçirildi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk derejesine eýe bolmagynyň 25 ýyllygyna bagyşlanan «Türkmenistan – bitaraplygyň mekany» atly kitabynyň dabaraly tanyşdyrylyş çäresi şu gün Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda geçirildi.

Mejlisiň Başlygy, hökümet agzalary, ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, jemgyýetçilik guramalarynyň, syýasy partiýalaryň, ylmy edaralaryň, ýokary okuw mekdepleriniň, metbugat we medeniýet ulgamynyň hünärmenleri hem-de ýaşlar dabaraly çärä gatnaşdylar. Wideo aragatnaşygy arkaly tanyşdyrylyşa dünýäniň dürli ýurtlarynyň wekilleri gatnaşdy.

Bir gün öň, Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň ahyrynda, hökümet ýygnagyna gatnaşyjylaryň hemmesine döwlet Baştutanynyň täze kitaby gowşuryldy. Taryhy faktlara esaslanan, baý we gymmatly maglumatlary öz içine alýan ägirt uly eser, milletiň Lideriniň türkmen halkynyň taryhy we geljegi baradaky täsin gymmatly maglumatlary özünde jemleýär.

Tanyşdyryş dabarasyna gatnaşanlar neşiriň sahypalarynyň ýurduň häzirki taryhynda iň möhüm wakalary görkezýändigini bellediler we bitarap ösüş tapgyrlaryna çuňňur seljerme berdiler. Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň biziň döwrümiziň global meselelerini çözmäge gönükdirilen döredijilik başlangyçlarynyň uly ähmiýeti bellendi. Kitabyň awtory, anyk mysallary ulanyp, Bitaraplyk hukuk derejesine bil baglamaklygyň köp döwletler bilen özara peýdaly hyzmatdaşlygy üstünlikli ýola goýmaga kömek edýändigini görkezýär.

Alymlar «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly kitabyň häzirki zaman taryhy, filosofiýa we syýasat ylymlarynyň ösmegine goşan goşandyny bellediler hem-de täze neşiriň bu ugurlardaky ylmy gözleglere itergi berjekdigini öňe sürdüler.

Türkmenistanyň Döwlet neşirýat gullugy tarapyndan ýokary poligrafiýa derejesinde neşir edilen täze kitap suratlar bilen bezelipdir. Türkmen Döwlet habarlar agentliginiň bellemegine görä, bu kitap her bir türkmen raýaty üçin iş gollanmasyna öwrüler, ýaş nesil üçin bolsa möhüm paýhas we bilim çeşmesi bolup hyzmat eder.

Ýurdumyzyň Baş drama teatrynyň sungat artistleri milletiň lideri Gurbanguly Berdimuhamedowyň täze eserinden parçalar ýerine ýetirdiler. Tomaşaçylar şöhratly geçmiş, döredijilik sowgady we söýgüli Watanyň ajaýyp geljegi baradaky ajaýyp setirleri aýratyn höwes bilen diňlediler.

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan – Bitaraplygyň mekany» atly kitabynyň tanyşdyrylyş dabarasy şu gün Merkezi serkerdeler öýünde-de geçirildi. Harby we hukuk goraýjy edaralarynyň wekilleri eseriň awtory, milletiň lideri Gurbanguly Berdimuhamedowa ýüzlenip, Watan Bitaraplygynyň 25 ýyllygy mynasybetli halka şeýle ajaýyp sowgady berenligi üçin minnetdarlyk bildirdiler.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň