Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidenti tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny tassyklady

23:3904.12.2020
0
12821
Türkmenistanyň Prezidenti tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyny tassyklady

Türkmenistanyň Prezidenti Ministrler Kabinetiniň 4-nji dekabrda geçirilen sanly wideoaragatnaşyk arkaly nobatdaky mejlisiniň barşynda “Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasynyň” taslamasyny makullady. Resminama laýyklykda,  «Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe bilim bermegiň hilini dünýä standartlaryna laýyk getirmek, tebigy we takyk ylmy ugurly dersleri okatmagyň mazmunyny baýlaşdyrmak we usulyýetini döwrebaplaşdyrmak, bu ugurda innowasion usullary okuw işine giňden ornaşdyrmak, mugallymlaryň döredijilik başarnyklaryny hem-de ussatlygyny has-da ýokarlandyrmak maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistanda tebigy we takyk ylmy ugurlara degişli dersleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasy hem-de şu Konsepsiýany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleriň Meýilnamasy tassyklanyldy.»

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň