Soňky habarlar

Arhiw

Futbol, Türkmenistanyň kubogy ― 2020: «Ahal» «Aşgabady» 11 metrlik jerime urgularynyň netijesinde ýeňip, ýarym finala çykdy

19:0007.11.2020
0
1726
Futbol, Türkmenistanyň kubogy ― 2020: «Ahal» «Aşgabady» 11 metrlik jerime urgularynyň netijesinde ýeňip, ýarym finala çykdy

«Aşgabat» we «Ahal» futbol toparlarynyň arasynda Türkmenistanyň kubogynyň çärýek finalynyň jogap duşuşygy geçirildi.

Iki toparyň arasynda edil birinji duşuşykda bolşy ýaly, ikinji oýunda hem derwezelere ýekeje pökgi-de geçirilmedi. Eminler goşan ýarym sagatlyk wagtynda-da hasap açylmady. Şeýlelikde, ýeňiji 11 metrlik jerime urgularynyň netijesinde belli edildi. Bu gezek 4:2 hasabynda üstün çykan «Ahal» adyny ýarym finala ýazdyryp bildi.

Seýit Seýidowyň şägirtleri bu netije bilen ýarym finalda «Altyn asyryň» garşydaşy boldular. «Aragatnaşykçylar» «Energetigi» iki duşuşygyň netijesinde 10:0 hasabynda ýeňip, ýarym finala çykdy.

Ýarym finalçylaryň beýleki jübüti bolsa «Köpetdag» bilen «Şagadam» boldy.

Kubok ýaryşynyň ýarym final duşuşyklary 1-nji we 5-nji dekabrda geçiriler. Kubogyň eýesi bolsa 9-njy dekabrda boljak final duşuşygyndan soňra belli bolar.

“Aşgabat” – “Ahal” – 0:0 (11 m.j.u. 2:4)

Duýduryşlar: 63 Azat Rahmanow ― 59 Ilýa Tamurkin.

Geçirilen ýeri: “Nusaý” stadiony (Aşgabat ş.)

Duşuşygyň emini: B.Allaberdiýew (Aşgabat ş.)

Kömekçi eminler: A.Begnazarow (Mary ş.), A.Jumaýew (Aşgabat ş.)

Ätiýaçdaky emin: B.Haknazarow (Aşgabat ş.)

Gözegçi emin: M.Seýitgulyýew (Aşgabat ş.).

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň